«

»

info – Hasiči v Bernarticích n.O. oslavili 130 od vzniku, zpráva starosty

Slavnostní výroční valná hromada SDH Bernartice nad Odrou k 130 letům od založení sboru

V pátek dne 27.6.2014 se v sále kulturního domu konala slavnostní valná hromada u příležitosti 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Sešlo se 109 členů včetně hostů. Na slavnostní schůzi nechyběl zástupce z okresu, ani zástupci sborů z okrsku Starý Jičín. Schůze měla slavnostní atmosféru, bylo předáno několik vyznamenání, medailí a upomínkových předmětů.

Zpráva k výročí 130 let od založení SDH Bernartice nad Odrou

V letošním roce si připomíná náš sbor 130 let od svého založení. V květnu 1884 byl obecní radou v Bernarticích nad Odrou jmenován zřizovací výbor a ten vypracoval 10. srpna 1884 za odborné porady, stanovy sboru. Už 19. srpna 1884 schválilo tyto stanovy o 19 paragrafech Moravské zemské místodržitelství v Brně. Při vzniku sboru se hned přihlásilo 71 činných a 32 přispívajících členů. Členem České ústřední jednoty moravskoslezských sborů hasičských ve Velkém Meziřící se náš sbor stal formálně teprve 1.2.1888, až byl pro svou činnost dostatečně vybaven. V roce 1885 byla na pozemku zapůjčeném od p. Jana Bayera, postavena nová hasičská zbrojnice, svého času nejmodernější v okrese.

I když ještě v první polovině 19. stol. převládala v Bernarticích nad Odrou dřevěná zástavba, nedošlo k nějakému hromadnému zničení většího počtu objektů ohněm, poněvadž se jednalo o tzv. lánovou zástavbu a jednotlivá stavení byla od sebe více vzdálená. První světová válka znamenala pro sbor těžkou ránu, proto bylo třeba na jaře r. 1920 provést nábor mládeže, aby sbor mohl plnit své poslání. Sbor prakticky zůstal za okupace jediným činným spolkem v obci. Nezůstal však dlouho dobrovolným a brzy podléhal německé státní policii. Cvičit se muselo pravidelně každou neděli ráno s německými povely. Na to dohlížel okresní vedoucí Kriebel ze Šenova, který dojížděl na inspekce ozbrojený.

Po osvobození byl sbor obnoven pod starým názvem a hned od června začal intenzivně pracovat. V roce 1934, kdy sbor slavil 50leté jubileum, pořídil si novou motorovou stříkačku. V letech 1949 – 1950 došlo k reorganizaci hasičstva jako celku. Samaritánská služba byla převedena do Červeného kříže a o rok později byly likvidovány i zemské Jednotky. V roce 1953 bylo v Bernarticích nad Odrou založeno první požární družstvo žen.

V roce 1961 byl předán MNV od ONV lehký nákladní automobil TATRA 805 valník, zároveň s ním přidělena stříkačka PPS 8. V roce 1971 byla z prostředků ONV získána nová stříkačka PPS 12 na přívěsném vozíku s vybavením. V letech 1969 – 1970 byla vystavěna budova MNV, v jejíž přízemí je umístěna nová požární zbrojnice. V roce 1978 byla postavena za touto budovou tolik potřebná sušící věž na hadice. Dva roky nato předal požární útvar v Novém Jičíně bernartskému sboru požární vodidlo IFA LF 16. A i toto povzbudilo požárníky k ještě větší činnosti. Vzali si za své vybudovat výletiště v Březovém háji.

Od roku 1990 je naše obec opět samostatná. Ze zákona je povinna zabezpečit požární ochranu, včetně výzbroje a výstroje. Je zřízena zásahová jednotka, jejíž velitel je jmenován dekretem. Členové této jednotky musí absolvovat příslušná školení a lékařské prohlídky a jsou členy občanského sdružení Sboru dobrovolných hasičů.

V roce 2008 si náš sbor nechal zhotovit v Bolaticích u Opavy Hasičský prapor Sboru dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou, který byl financován jak ze společných prostředků sboru, tak z dobrovolné sbírky jednotlivých členů. Prapor byl požehnán 5. července 2009 u příležitosti 125. výročí založení sboru. Tento rok se také nesmazatelně zapsal do dějin naší obce. V červnu roku 2009 zasáhla dolní část naší obce ničivá blesková povodeň, po které byly oslavy 125. výročí založení sboru zrušeny.

Sbor se kromě hlavní náplně své činnosti aktivně zapojuje do dění v obci., jako jsou kulturní a sportovní akce apod. K tomu účelu si ze svých prostředků pořídil vybavení, jako chladící pulty, grily, prodejní stánky, velké párty stany, stoly na stolní tenis apod. V roce 2006 byl zbudován prodejní stánek Floriánek, který stojí v Břízovém háji.V roce 2013 byl po třiadvaceti letech obnoven náš vozový park. Naší IFU vystřídal DAF, který byl zakoupený obcí Bernartice nad Odrou a dovezen z Holandska. Tato historická událost byla posílením chutí a elánu do další činnosti a dalších let. Samotné žehnání proběhlo loni v květnu při uctění památky svátku sv. Floriána.

Náš sbor má k dnešnímu dni 124 členů, z toho 35 žen. Zásahová jednotka čítá 24 členů. Družstva mužů, žen, starších i mladších žáků se pravidelně zúčastňují soutěží v požárním sportu, jak v okrsku, tak mimo něj. Soutěže o Bernartský pohár, kterou pořádáme pravidelně od roku 1991, se zúčastňuje zhruba 30 družstev, včetně špičkových.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům sboru, jejich partnerům a rodinným příslušníků za jejich práci a aktivitu. Děkuji také zastupitelstvu obce v čele se starostkou Danou Klosovou za aktivní přístup při zabezpečení naší obce před požáry i jinými živelnými pohromami a výbornou spolupráci s naším sborem. Díky patří také všem sponzorům, kteří podporují naši činnost svými příspěvky. Ocenění zaslouží i dobrá spolupráce s jinými organizacemi a spolky v obci. Do další práce Vám všem přeji hodně elánu, úspěchu a trpělivosti.

V Bernarticích nad Odrou, dne 27.6.2014
Tomáš Horut, starosta SDH

Zpravodaj obce Bernartice n.O., červenec 2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>