«

»

info – Výstavba chodníku v Hůrce

Obec Jeseník nad Odrou podal dne 31.10.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby “výstavba chodníku v obci Hůrka; stavební objekt SO 121 chodník, včetně dvou nástupišť autobusových zastávek, přechodů pro chodce, odstavné plochy u hasičské zbrojnice a prodloužení propustku s úpravou vtoku SO 421 osvětlení přechodů pro chodce, SO 311 přeložka vodovodu, SO 461 přeložka nadzemního sdělovacího vedení Telefónica O2″ na pozemcích 481/1, 417/1, 51/1, 481/3, 481/7, 481/8, 2, 143/1, 186, 481/33, 481/34 v KÚ Hůrka.

Objednatel stavby: Obec Jeseník nad Odrou, IČ: 00297976, Jeseník nad Odrou 256
Zhotovitel návrhu: SHB, akciová společnost, IČ: 25324365, Moravská Ostrava a Přívoz, Masná 1493/8

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na

čtvrtek 20. prosince 2012 v 9.00 hodin
se schůzkou pozvaných na stavební úřad v Novém Jičíně, zasedací místnost č. 031

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, úřední dny: pondělí, středa 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00 hodin, čtvrtek 12.00 – 14.00 hodin).

Jako místo vyvěšení informace o záměru v území určil stavební úřad obecní nástěnku v Hůrce před kaplí sv. Anny (vitrína SDH Hůrka). Na uvedeném místě musí být informace vyvěšeny až do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

Stavební úřad dává účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení tak mohou učinit ve dnech od 21.12.2012 do 28.12.2012 na stavebním úřadě v kanceláři č. 034.

Oznámení zahájení územího řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (.pdf, 0,5 MB)

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení, vystavení k veřejnému nahlédnutí a veřejném projednání návrhu územního plánu Jeseník nad Odrou (.pdf, 0,1 MB)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>