Předání daru pro Terezku Vidomusovou z Hůrky

Vedení hasičů z Hůrky v září rozhodlo, že výdělek z Horecké traktoriády 2020 bude věnován Terezce Vidomusové z Hůrky, která je nyní upoutána na lůžko a musí se spolehnout na 24hodinovou péči svojí maminky Kateřiny.

V neděli 22. listopadu 2020 jsme se k Vidomusům po obědě stavili a z rukou našeho starosty Pavla Dorazila předali 10 000 Kč, které alespoň částečně přispějí na náklady vybudování zadního přísupu z pokoje na zahradu. Maminka Terezky jí tak bude moci i s postelí vozit ven z pokoje.

Návštěvníci letošní Traktoriády tak svou účastí podpořili dobrou věc. Našli se i tací, kteří věnovali nemalý příspěvek přímo. Děkujeme…

P.s. Terezko, přejeme Ti všechno nejlepší k narozeninám, které máš za měsíc 🙂

text Ladislav Segeťa, foto Ladislav Segeťa a Marek Segeťa

Nezapomněli jste provést kontrolu spalinových cest?

Není pozdě si připomenout základní pravidla pro provozování a údržbu spalinových cest, vzhledem k tomu, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby při provozu komínů a spotřebičů paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?

Lhůty čištění, kontrol a revize spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.

Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním, které smí provádět pouze oprávněná osoba.

Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize) neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o provedení práce.

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do spotřebiče (komína) např. uzavřením vzduchové klapky u kotle. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Pozor, při použití většího množství písku může dojít k roztržení komína nebo při jeho zasypání až po sopouch k natlakování kouřovodu a k jeho výbuchu, případně i k výbuchu tepelného spotřebiče.

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.

Několik rad na závěr:
• dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči,
• spalovat pouze takové palivo, které je pro daný spotřebič určeno,
• ve spotřebičích na tuhá paliva spalovat pouze suché palivo, aby bylo zabráněno nedokonalému spalování a tím vzniku jedovatého oxidu uhelnatého, který je častou příčinou otravy.

Bezpečnost Vašeho domova je především o Vaší zodpovědnosti!

nprap. Dagmar Benešová
HZS MSK, územní odbor Nový Jičín

zveřejněno v Jesenickém Zpravodaji 5/2020

Plánované přerušení dodávky elektřiny v Hůrce

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060741108 ve Vaší obci.

Hůrka – kolem Horeckého kopce
pátek 6. listopadu 2020 – od 7.15 do 11.30 hodin

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme za pochopení.

ČEZ Distribuce a.s.

Lampionový průvod Hůrkou – odloženo

Hasiči a Osadní výbor z Hůrky, oznamují, že Lampionový průvod plánovaný na sobotu 31. října 2020 je z důvodu omezení v době šíření koronaviru odložen na neurčito.
Děkujeme za pochopení.

Zemřel P. Petr Dokládal


Ave Maria

Můj rodný bratr P. Petr Dokládal v pátek 23.10.2020 ve 14.30 hod. zemřel v nemocnici v Novém Jičíně.

Mše svatá v kostele sv. Václava na Starém Jičíně bude ve čtvrtek 29. října 2020 v 9.00 hod se všemi platnými omezeními. Po mši svaté bude převezen do kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v Koclířově u Svitav, kde bude tentýž den, 29. října. 2020 ve 13.00 hod. mše svatá a po skončení bude uložen do rodinného hrobu na hřbitově, u farního kostela sv. Filomény a Jakuba v Koclířově.

Sděluji nyní tuto informaci a jak mi bude možné, připojím k ní i pohled víry, naděje a lásky skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie Fatimské.

Vážím si také vašich modliteb a vzpomínky na život i kněžskou službu otce Petra.

R.I.P.

Váš v Kristu a Marii
P. Pavel Dokládal, bratr (23. října 2020)

🥀 Otec Petr měl k našemu poslání velmi pozitivní postoj. Měli jsme tu čest se s ním setkat při mnoha příležitostech. Budeme na něj vzpomínat s velkou úctou. Děkujeme za vše.

Hasiči z Hůrky (25. října 2020)

Parte ve formátu PDF

Přímý přenos ze mše v Koclířově bude prostřednictvím internetových stránek z Českomoravské Fatimy. Bude zprostředkován i přímý přenos na  TV NOE ve čtvrtek 29. října 2020 od 13.00 hodin.

Otec Petr Dokládal celebruje mši na oslavách sv. Floriána, 27. června 2020, Starý Jičín.

Pomodleme se, prosím, za spásu jeho duše. Pevně věřím, že již je se svými nejbližšími, s maminkou Věrou, tatínkem Františkem a bráškou Vítkem, především však s nejmilejším dobrým milosrdným Trojjediným Bohem a naší nebeskou Maminkou Pannou Marii a všemi svatými v nebi! Že nyní ho již nic nebolí a netrápí, … máme nyní v nebi mocného přímluvce.
Věřím, že je šťastný spolu s Hospodinem.

Hanka Heryánová (23. října 2020)

Děkujeme Vám, otče Petře, za duchovní vedení nás, orlů, mezi které jste se vždy hrdě hlásil a které jste vždy podporoval duchovně, morálně, i lidsky. Vaše promluvy byly pro nás povzbuzením, Vaše pokora ponaučením, Vaše zbožnost příkladem a Váš humor nábojem.

Drahý otče, bratře orle, zůstáváte navždy v našich srdcích. Na shledanou.

Pavel Vahalík, starosta jednoty Orel, Starý Jičín – Vlčnov (24. října 2020)

Vzpomínáme na něj jako na přítele rádia, v květnu jsme se ve Starém Jičíně setkali při posledním rozloučení s bývalou pražskou redaktorkou Janou Beránkovou. „Radostné setkání s Pánem, milý Petře!“ napsal včera večer ve vzpomínce ředitel Proglasu P. Martin Holík. 🙏🥀 R.I.P.

Rádio Proglas (24. října 2020)

Otče Pavle Dokládale, upřímnou soustrast, přiznám se, že jsem v počátku myslel, že se jedná o Vás, nevěda, že máte bratra. Měl jsem to velké štěstí být s Vámi ve Fatimě. Hodně sil do dalšího života a další práce.

Jaroslav Cempírek, Jindřichův Hradec (27. října 2020)

Otče Pavle, dovolím si tlumočit upřímnou soustrast od předsedy Matice Radhošťské Drahomíra Strnadla a dalších členů tohoto spolku, jehož byl P. Petr Dokládal v prvních letech po obnovení činnosti této organizace čestným předsedou.

S úctou Josef Krůpa (29. října 2020)

Přepis z článku Českomoravské Fatimy v Koclířově

Naposledy jsme spolu dlouze rokovali během tří dnů národní konference WAF – Světového apoštolátu Fatimy – Fatimského apoštolátu v ČR ve dnech 30. září – 3. října 2020, kdy ho doprovázela věrná služebnice, Hanka Heryánová. Díky za ni.

Stálo by za to, sestavit ze svědectví o bratrovi jisté „kamínky“ o jeho životě a setkání s ním, jak se nám to podařilo sestavit a vydat k osobnosti arcibiskupa Karla Otčenáška v letošním storočí jeho narození.

A bratr byl nejen u žehnání základního kamene pro Capelinhu východní Evropy a zahájení stavby této přesné kopie Kaple Zjevení z Cova d´Iria ve Fatimě, ale tentýž den, také při požehnání nové publikace Kamínky otce arcibiskupa Karla a zahájení trvalé exteriérové výstavy tohoto vzácného muže. Vzpomínal, že byl úplně poslední, kterého v kapli biskupství Karel Otčenášek přijal s jeho farníky ze Starého Jičína.

Bratra a mě také stejně hodně trápil šířící se liberalismus, sekularismus, nekritický modernismus, tak, jak jsme to slýchávali právě od arcibiskupa Karla. To je vyprazdňování kříže…

Dokud byl v plné síle, často bránil Pravdu a zásady Evangelia ve svých článcích a měl i u někoho nálepku „konzervativce“, zvláště když těžko nesl schválené podávání Eucharistie na ruku, které je teď tak zneužíváno pod rouškou zdravotní ochrany před koronavirem. Tolik lidského humanismu, který je tak potřebný, ale pokud je tak preferovaný, tak oslabuje vertikálu kříže a všichni pod režií satana (Zjevení 12,7) mají stále silnější profil i potlesk těch, kteří chtějí reformovat…

Když zvláště po operaci srdce před 5 lety, kdy jsme se rozloučili s maminkou, měl zdravotní potíže a jen těžko pracoval u počítače, přece jen, alespoň z posledních sil se zastal P. Mariána Kuffy (podařila se jeho politická diskreditace) a dostal už nejen výsměch, kolik knih přečetl Kuffa a P. Petr a pak nakonec jedno slovo: zmlkni…

Drželi jsme v rukou sv. růženec. Nikdo nemůže zpochybnit vzorný kněžský život bratra Petra, jeho upřímné srdce a lásku, která se nyní tak projevila…

Otec Petr Dokládal a otec Ladislav Stanečka na žehnání CAS našeho sboru, 11. října 2014, Hůrka.


Během jediného večera dorazily stovky SMS zpráv, emailů, kondolencí…

Nikdo nemůže zpochybnit Českomoravskou Fatimu v Koclířově a význam tohoto místa v zápase o tvář naší Církve. Petr si toho byl velmi vědom a vždy s údivem jsme se povzbuzovali. Věřím, že jak dosáhne nebe, bude z něj velký bojovník za dílo Panny Marie v naší zemi.

Nakonec jsme se propojili skrze úctu ke sv. Filoméně, malé velké světici, divotvůrkyni. A to se Slovenskem, díky Marience Dudášové, která ji zde znovu objevila a napojila nás přes P. Eliase Vellu na Skalnaté sanktuárium Božího Milosrdenství na hoře Butkov s novým Božím mužem, Ing. Antonem Barcíkem, generálním ředitelem Povážských cementáren v Ladcích.

A s nimi a ve spojení s WAF ČR, Stálou, Správní radou a voliteli důvěrníky budeme POKRAČOVAT….

Přátelé, podle reakcí by se dalo očekávat v Koclířově víc jak sto kněží a desítky busů a aut. Nyní to možné není.

Prosím, abychom v nejhlubší pokoře respektovali při rozloučení s otcem Petrem vládní nařízení, způsobené pandemií koronaviru, tedy max. 10 účastníků.

Děkujeme za možnost, být přímým přenosem na webu i za upřímné kněžské srdce otce Leoše Ryšky, který chce udělat vše pro to, aby pohřeb přenášela i TV NOE.

A já slibuji, že – a pokud ještě to bude možné – pak připravíme důstojné rozloučení. Jak zde, tak i ve Starém Jičíně.

Kolik mám ještě dní,
než přijde poslední,
jak dlouho budu zpívat a hrát,
kolik je na zemi cest…

Naposledy jsme přemítali s bratrem nad posláním Medžugorje. Posteskl si, kolik za Medžugorje vytrpěl a jak je šťastný, že je dovolené a kněz P. Petar Ljubičić má údajně oznámit všech 10 tajemství, jak slyšíme od doposud žijících vizionářů a vždy nám vše tlumočí Olga Merkovičová a fra Marinko Šakota. Nikdo nic neví, ale Medžugorje může být poslední….

Tak ať poslední výzva a napomenutí otce Petra se dotkne našich srdcí a jsme fakt stále připraveni. A kdo není pokřtěný, či delší dobu nebyl u svátosti smíření, je to naposledy, co vás o to zde na zemi Církev i otec Petr prosí…

Do nebe se dostane jen duše čistá, tam uvidí Tebe a Ježíše Krista…
Ave Ave Ave, Maria…

Sbohem a na shledanou

Žehná a všem děkuje, zvláště v tyto dny za tolik duchovní podpory, modlitby i oběti mše svaté za otce Petra
Váš v Kristu a Marii
Mons. Pavel Dokládal (24. října 2020)
odkaz na článek

Zemřel P. Petr Dokládal, farář ze Starého Jičína, mariánský ctitel a poutník. Pohřben bude v Koclířově (článek na webu Ostravsko – Opavské diecéze, 23. října 2020)

Poslední rozloučení s P. Petrem Dokládalem (článek na webu Matice Radhošťské, 29. října 2020)

Starší příspěvky «