Dotazník pro občany obce Jeseník nad Odrou a místích částí

Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou využity pro tvorbu Strategického plánu obce na období let 2025-2035.

Strategický plán je základním dokumentem pro směřování a rozvoj naší obce, a právě Vy máte v tuto chvíli příležitost k tomuto směřování svým názorem přispět. Budeme rádi za Vaše nápady, myšlenky a vize, které pomohou k vytvoření příjemného místa pro život.

Dotazník vyplňte, prosím, nejzpozději do úterý 30. dubna 2024.

Odkaz na dotazník k vyplnění online

Jménem pracovní skupiny Vám děkuji za vyplnění dotazníku a aktivní přístup k rozvoji obce.

Mgr. Tomáš Machýček, starosta obce

zdroj článku na webu Obce

Blahutovice | Hrabětice | Hůrka | Jeseník nad Odrou | Polouvsí

Rekontrukce mostu přes Luhu v Jeseníku nad Odrou a uzavírka silnice

Od minulého týdne je uzavřen silniční most v centru obce Jeseník nad Odrou přes řeku Luhu. Objízdné trasy jsou v okolí a v samotné obci značeny. Objetí obecními cestami je dovoleno jen pro dopravní obsluhu!


Z webu obce jeseniknadodrou.cz:

Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti se zahájením stavby: „SILNICE III/0489 – REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.0489-1 PŘES POTOK LUHA V OBCI JESENÍK NAD ODROU“.

Hlavním předmětem stavby je celková rekonstrukce silničního mostu na silnici III/0489 vedený pod evidenčním číslem 0489-1. Nový most nahradí stávající, který je ve špatném stavebnětechnickém stavu a současně zkapacitní průtočnost potoku Luha. Realizace stavby vyžaduje mimo rekonstrukci mostu i opravu části navazující komunikace v délce cca 102,0 m a chodníkového tělesa, z důvodu výškového napojení. Silnice III/0489 bude zachována ve stávajícím směrovém i šířkovém vedení s napojením na silnici III/0484 a místní točnu autobusu. Na mostě bude osazeno zábradlí se svislou výplní a u navazujícího chodníku, ve svahu, bude osazeno dvoumadlové zábradlí. Dno vodoteče bude ponecháno v přírodním stavu. Pod mostem se kolem křídel provede zpevnění lomovým kamenem do betonu v takovém tvaru, na který bude navazovat stavba úprava koryta projektované Povodím Odry. Současně bude z konstrukce vymístěn vodovod a bude přeložen mimo mostní objekt.

Zhotovitelem stavby je „SPOLEČNOST STAVBY SR – LUHA“

Předpoklad realizace je v termínu 3.4.2024 – 22.7.2024

Rekonstrukce mostu bude prováděna za plné uzávěry s vyloučením dopravy, která bude usměrněna dopravním značením na objízdnou trasu. Pro pěší bude vybudována provizorní lávka.

Ukliďme obec Hůrka – při akci Ukliďme Česko

SDH Hůrka uklízí svět. Cílem této akce je uklidit místní část Hůrka a zejména zapojit mladé hasiče a naučit je chránit přírodu.


sobota 27. dubna 2024
Přijďte s námi uklidit obec Hůrka. Sraz v 9.00 před hasičárnou v Hůrce.
Po úklidu pro vás budou nachystány špekáčky, které si společně opečeme.

Na akci se není nutné přihlašovat, stačí přijít (dobrou obuv s sebou) 🙂 Budeme se na Vás těšit! Hasiči z Hůrky.
Odkaz na událost na Uklidmecesko.cz

Podrobnější informace u Simči Bartošové 722 626 630
Jak to vypadalo minulý rok? – odkaz na článek

Modrá skleněnka (anglicky The Blue Marble) je fotografie planety Země, kterou 7. prosince 1972 pořídila posádka Apolla 17 ze vzdálenosti zhruba 45 000 kilometrů při cestě směrem k Měsíci. Tato fotografie tvoří podklad neoficiální vlajky Dne Země.

Bezpečný jarní úklid zahrad – HZS ČR

Prezentujeme leták Pracoviště prevence a ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS MSK „Bezpečný jarní úklid zahrad“. Prosíme o dodržování zásad prevence vzniku požárů při těchto pracích.

Společná Odra – jarní úklid břehů řeky
Již počtvrté vás zveme ke společnému jarnímu úklidu břehů řeky Odry v Chráněná krajinná oblast Poodří. Tentokrát pokračujeme úklidem meandrujícího úseku toku mezi Suchdolem, Bernarticemi a Jeseníkem nad Odrou.

Sraz bude v sobotu 30. března. 2024 v 9.00 u nádraží v Suchdole nad Odrou (Jičínské nástupiště, ulice Za Nádražím). Pracovní rukavice a pytle na odpad zajistíme my. Vy si vezměte dobré pevné boty, svačinu, dobrou náladu a chuť uklízet!

Iniciativu jsme nazvali „Společná Odra“, neboť řeka nemusí tvořit jen hranici mezi katastry obcí, ale může i spojovat všechny, kterým je krajina v Poodří blízká.

Přijdte pomoct uklidit naši společnou Odru, těšíme se na vás!úklid probíhá také pod hlavičkou iniciativy Ukliďme Česko
pracovní rukavice věnovala společnost Cerva group, děkujeme
akci podporují Obce Suchdol n.O., Bernartice n.O. a Jeseník n.O.

zdroj článku na facebooku CHKO Poodří

Místo srazu:

Školení řidičů motorových vozidel – skupiny B a C

Plánované školení řidičů motorových vozidel řidičských skupin B a C proběhlo v pátek 15. března 2024 od 17 hodin v sále kulturního domu v Hůrce.

Primárně bylo určeno pro členy hasičské jednotky, kteří řídí vozidla v majetku Obce Jeseník nad Odrou. Jako při minulém školení se ale této akce mohli zúčastnit i naši spoluobčané.

Tentokrát nás školením provedl Lumír Kalíšek z Autoškoly a školicího střediska z Šenova u Nového Jičína. Pan Kalíšek se v prezentaci zaměřil hlavně na změny v právních předpisech dle novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích platné od 1. ledna 2024. V průběhu výkladu jsme se mohli k probíraným bodům dotazovat, čehož jsme rádi využili. Proběhla i volná diskuse na témata, která nás nejvíce zajímala. Celkově školení trvalo něco přes dvě hodiny.

text a foto Ladislav Segeťa

Školení řidičů motorových vozidel – skupiny B a C

Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v pátek 15. října 2024 od 17 hodin v sále KD Hůrka pro členy sboru a pro místní občany pravidelné školení řidičů motorových vozidel.

Za účasti instruktora autoškoly budete seznámeni o změnách některých zákonů ve znění předpisů a prováděcích vyhlášek.

Srdečně zvou hasiči z Hůrky

Výroční členská schůze hasičského okrsku Starý Jičín

Pátek 1. března 2024, kulturní dům na Starém Jičíně. Jako každý rok, tak i letos se pořádala Okrsková výroční schůze devíti sborů.


Organizaci této akce měli na starost hasiči z Jičiny. Musíme říci, že se jim toto výroční členské setkání všech hasičských sborů našeho okrsku velmi povedlo. Schůze se standardním programem, který obsahoval zprávy vedení okrsku i jednotlivých sborů, se po vyhlášení vítězů starojické ligy v požárním sportu mužů a žen za rok 2023 po hodině a čtvrt usnesením ukončila.

Výsledky soutěže můžů a žen
Výsledky soutěže mladých hasičů


Pro všechny zúčastněné pak následovala večeře a večerní program – ten vyplnila hlavně hudební skupina Gradace z Hranic. Po celou dobu akce byl k dispozici i foto koutek, který se využil hlavně v pozdějších hodinách. Po půlnoci se rozdaly výhry tomboly a poté se z hasičské brigadýrky tahaly hlavní ceny.

Při setkání kolegů, a vlastně i kamarádů hasičů, je tohle vždy příjemné společné ukončení předešlého roku.

text a foto Ladislav Segeťa


7. zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou – KD Hůrka

Ve středu 6 března 2024 od 16 hodin proběhlo letošní první zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou. Celkově je to v pořadí sedmé setkání zvolených zastupitelů ve volebním období 2022-2026.

Setkání se tentokrát konalo v sále kulturního domu v Hůrce. Přítomno bylo všech 15 zastupitelů, tři zaměstnanci Obce a asi deset hostů z řad veřejnosti. Schůze se řídila navrženým programem a trvala bezmála dvě hodiny. Po oficiálním ukončení starosta Tomáš Machýček popřál bývalému starostovi a současnému předsedovi finančního výboru obce Karlu Glogarovi vše nejlepší k životnímu jubileu a s poděkováním za dlouholetou práci pro obec předal dárkový balíček.

Přehled termínů a míst konání zasedání ZO v roce 2024 (středy):
6.03.2024 | 16.00 | KD Hůrka
5.06.2024 | 16.00 | KD Polouvsí
4.09.2024 | 16.00 | KD Blahutovice
4.12.2024 | 16.00 | KD Jeseník nad Odrou

text a foto Ladislav Segeťa

7. zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

7. zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 6. března 2024 v sále kulturního domu v Hůrce č.p. 42 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Ověřovatelé zápisu ze 7. schůze zastupitelstva obce
3. Činnost rady obce za předchozí období
4. Finanční záležitosti
4.1 Zápis z 6. schůze finančního výboru
4.2 Žádost Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou o finanční příspěvek na obnovu hospodářské budovy v areálu fary
4.3 Rozpočtové opatření č. 1/2024
4.4 Informace o probíhajících investičních akcích
4.5 Zápis z kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 8.12.2023
5. Stanovy akciové společnosti ASOMPO, a.s.
6. Různé
6.1 Rezignace Ing. Ivety Jančálkové na člena Osadního výboru Blahutovice
6.2 Zápis ze zasedání Osadního výboru Hrabětice ze dne 17.11.2023
7. Diskuze
8. Závěr

Starší příspěvky «