Tříkrálová sbírka začala


Koledování Tří králů je tady, desetitisíce dobrovolníků se vydávají do ulic obcí a měst, aby předávali radost a požehnání. Vyslyšte jejich prosbu o dar pro potřebné, děkujeme všem, kteří do sbírky přispějí.
Koledování probíhá od 1. do 14. ledna 2024. Pro bezhotovostní dary je sbírka otevřená po celý rok.

Na Tříkrálovou sbírku můžete během celého roku přispět několika způsoby:
můžete darovat prostřednictvím Online koledy
můžete zaslat dárcovskou SMS
poslat bezhotovostní dar složenkou nebo převodem na  sbírkový účet
Přispět lze i do  statických kasiček

Charita Česká republika

Záměry charit pro letošní sbírku
Charita Nový Jičín:
Přímá pomoc osobám v tíživé situaci – 65 000 Kč
Přímá pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí – 45 000 Kč
Aktivity charitního rodinného klubu Hnízdo – 166 000 Kč
Studie a příprava PD pro projekt nákupu objektu U Jezu – 100 000 Kč
Pronájem nebytových prostor – 150 000 Kč
Podpora půjčovny kompenzačních pomůcek – 50 000 Kč

Zdroj: www.trikralovasbirka.cz

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 2002

I v roce 2002 měl 89členný sbor hodně aktivit. Kronika si také pochvaluje mladou členskou základnu, kterou tehdy tvořilo 14 dětí.

Do zásahového družstva se investovalo nejen finančně, ale i časově. Kromě nákupu nového vybavení se v červnu provedlo prověřovací cvičení jednotky. Tehdejší velitel sboru Vladimír Bok naplánoval výjezd, při kterém měli členové připravit vedení vody k fiktivnímu požáru v záhumení u Kovařčíků. Jedinou komplikací byla dlouhá doba, kdy nebyl k nalezení ve vysoké trávě skrytý hydrant. Kromě této námětovky však přes rok neproběhl žádný jiný zásah.

Soutěže, které náš sbor tehdy pořádal, proběhly na koupališti a u bývalé školy. První zmíněné místo tradičně hostilo soutěž mladých hasičů, kde se sjelo 12 družstev. U bývalé školy následně proběhla soutěž mužů a veteránů.

Rovněž domácí družstva soutěžila i v okolí. Žáci se zúčastnili pohárovek ve Starojické Lhotě, v Odrách a ve dvoukolové soutěži v Hostašovicích. Muži objeli okrskovou soutěž v Palačově, Bernarticích nad Odrou, na Starém Jičíně a dvakrát v Janovicích.

Kromě běžných brigád při údržbě techniky, sběru kovového šrotu nebo čištění požární nádrže se v tomto roce členové sboru zaměřili na obnovu antukového tenisového hřiště na koupališti. Po usouzení, že plocha ze škváry nebo antuky u lesa hlavně na podzim je neudržitelná, bylo rozhodnuto, že se požádá obec o zainvestování do asfaltového povrchu – což se nakonec také realizovalo.

Z kulturních a společenských aktivit se členové sboru zúčastnili okrskové výroční schůze na Starém Jičíně. Tradičně také květnových oslav sv. Floriána tamtéž. V květnu byla zorganizována návštěva profesionální hasičské stanice v Novém Jičíně. Avšak shoda náhod zapříčinila malou účast mladých hasičů. I tak však „profíci“ s dětmi ochotně prošli hasičkou stanici a ukázali techniku, kterou používají.

Ladislav Segeťa – místostarosta

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 2001

Po delší době se vracíme k postupnému publikování místní hasičské kroniky, která byla založena v roce 1986. Tentokrát se píše rok 2001 a původní autor rozdělil text na tematické oblasti.

Hořelo i v Hůrce
Požár čtrnáct dní „staré“ střechy u Hrňů (čp. 82) byl jedním z do té doby největších zásahů u události tohoto typu v naší obci. Stoupající dým jsme zpozorovali z lešení při opravě nedaleké chalupy Zdenka Glogara. Po rychlém zamyšlení, že se obvykle 3. srpna netopí, jsme usoudili, že kouř nevychází z komínu a jedná se tedy o požár, i když to tak na první pohled opravdu nevypadalo. Díky včasnému ohlášení pomocí požárního hlásiče umístěném na budově hasičské zbrojnice se neskutečnou rychlostí sešli tehdejší členové jednotky a v zásahovém automobilu Avia A31 vyrazili k požáru.

Jen pro připomenutí, tento den konaly se konaly také myslivecké střelby na Vitovsku. V té chvíli o události už věděl a vyjížděl sbor z HZS Nový Jičín. Díky včasnému zásahu oheň zůstal „pouze“ v prostorách střechy a podkroví. Naše jednotka zajistila dálkovou dopravu vody do cisterny. Rovněž při zásahu pomáhali sundávat tašky ze střechy. Příčinou požáru, který vznikl krátce po poledni, byla bouřka, jenž předešlý den poškodila zesilovač televizního signálu umístěného na konstrukci antény. Poškození této elektroniky až druhý den způsobilo toto zahoření. Místní jednotka také držela dalších 24 hodin poblíž budovy požární stráž.

Nácvik našich družstev
V roce 2001 místní sbor uspořádal celkem tři hasičské akce – jednalo se o žákovskou, mužskou a veteránskou soutěž. Celkově se ale sportovně moc nedařilo, většinou družstva končila na konci tabulky zúčastněných – více v textu skenu kroniky.

Školení prověřovacího cvičení
Na neděli 28. října 2001 bylo naplánováno taktické cvičení požáru stodoly u starosty sboru Jiřího Fuska. Cvičení mělo prověřit připravenost zásahového družstva. Ve chvíli plánovaného poplachu však vypadl elektrický proud, a tak mužstvo bylo svoláno pomocí ruční sirény. Družstvo se i tak sjelo k fiktivnímu požáru, a tím potvrdilo svojí bojeschopnost i v nestandartních podmínkách. To bylo starostou sboru poté oceněno.

Kulturně-společenská činnost
V únoru se místní hasiči v doprovodu manželek zúčastnili okrskové valné hromady na Starém Jičíně. Následovalo květnové tradiční uctění svátku sv. Floriána. Tenkrát bylo u této příležitosti uspořádáno také posezení pro horecké hasiče – v sále bývalé školy se u poledního guláše setkali „mladí i staří“ – akce pokračovala družnou zábavou do odpoledních hodin. V rámci vzdělávání se téhož roku začaly odebírat noviny Hasičská revue.

Sportovní vyžití
V roce 2001 místní hasiči uspořádali tři sportovní akce pro děti. Jednalo se o březnový turnaj ve stolním tenise, zářiové sportovní odpoledne a prosincový opětovný ping-pongový turnaj. Vše se konalo v útrobách i v areálu bývalé školy.

Údržba svěřené techniky a brigádnická činnost
Kromě klasické přípravy stárnoucí Avie A31 na technickou kontrolu se prováděly další činnosti v oblasti budovy hasičské zbrojnice. Zdeněk Silz provedl opravu sprch v šatně jednotky. Na jaře byly také dokončeny technické úpravy na novém sušáku hadic za hasičárnou. V květnu byli dále hasiči pomocni u dokončení zázemí asfaltového hřiště u bývalé školy. Za zmínku stojí i práce při výměně železných madel a opravě schodů v nádrži na koupališti (zde patří velké poděkování Vladimíru Bokovi, bez jehož pomoci by akce možná vůbec neproběhla). Připomeňme taky každoroční činnost hasičů ohledně údržby obecních ploch v Hůrce. Sběr starého železa proběhl na jaře a na podzim. Do pokladny tehdy přibylo 9 000 Kč. Do našeho rozpočtu přispěli také sponzoři (více ve skenech textu kroniky).

Oslavenci
50. výročí – Marie Martinkovičová
50. výročí – Josef Růsek
60. výročí – Jiří Fusek (starosta sboru)

Ladislav Segeťa – místostarosta

Hasiči uctili památku obětí střelby na FF UK v Praze

Jednotky hasičských záchranných sborů a dobrovolných hasičů po celé republice dnes minutou ticha uctili památku obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, událost se stala ve čtvrtek 21 prosince 2023.

Dle rozkazu GŘ HZS ČR jsme ve 12.00 nastoupili v zásahových oblecích před hasičkou zbrojnicí
a tím se k pietě přidali.
Rozkaz GŘ HZS ČR (.pdf 239 kB)

Hůrka | 23. prosince 2023

PF 2024

Hasiči z Hůrky přejí všem
šťastný a bezpečný nový rok !


Děkujeme za spolupráci v uplynulém roce 🙂

Výroční členská schůze SDH Hůrka

Letošní Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Hůrka proběhla v pátek 15. prosince 2023 od 18 hodin v sále kulturního domu (bývalé školy) v Hůrce. Navržený program byl doplněn o projednání změny osoby ve výboru.

Po přivítání členů sboru a přítomných hostů jsme minutou ticha uctili památku bratrů a sester hasiček, kteří už mezi námi nejsou. V dalším bodě se odsouhlasil navržený (a upravený) průběh schůze.

Zprávu o činnosti sboru za uplynulý rok přednesl Ladislav Segeťa, Zprávu o činnosti jednotky Tomáš Sládeček a Zprávu o hospodaření sboru Marek Segeťa. Shodu stavu pokladny s realitou a celkové hospodaření v letošním roce potvrdil za revizní komisi Jan Dorazil. Ladislav Segeťa v dalším bodě seznámil přítomné s plánovanými aktivitami sboru v roce 2024. Kromě soutěží a akci, které se každý rok opakují, v příštím roce možná uspořádáme branný závod pro děti a určitě přibydou oslavy 115 let založení sboru.

Bodem přidaným do jednání bylo hlasování o změně osoby vedoucího mládeže. Doteď tuto funkci zastával Radislav Pantůček, nově – po odsouhlasení valnou hromadou – to bude Karolína Fárková. Radkovi děkujeme za dosavadní dlouholetou práci pro sbor, a hlavně pro družstva mladých hasičů. Společně s manželkou Renatou tak udělali ohromný kus práce, kdy její náplní bylo vlastně i zajištění budoucnosti sboru ve výchově další generace členů.

Rádi jsme také ocenili sportovní družstva mužů a žen za jejich sportovní činnost i za práci pro sbor. A pokud jde o sportující družstva, tak letos se také pravidelně scházeli a soutěžili noví čerstvě přijatí mladí hasiči. Jako poděkování za aktivitu a také jako přivítání do našeho sboru dostali modrá trička s nápisem na zádech.

V diskusi si vzal slovo nejprve Daniel Glogar, který za Osadní výbor seznámil přítomné občany s plánovanými investičními akcemi v místní části (přístavba a rekonstrukce hasičárny, workoutové hřiště ve středu obce, obnova památníku padlých letců, již rekonstruované basketbalové koše apod.).

Jako další měla připravenou vizuální prezentaci spoluvedoucí družstva mladých hasičů Simona Šťastná. Sestříhaným sedmiminutovým videem, které obsahovalo také fotky, nás provedla celou sezónou od jara až do podzimu. Z přítomných hostů promluvil také předseda místního Mysliveckého sdružení Pavel Nasswetter, jenž pochválil spolupráci působících spolků s přáním podobně úzké spolupráce i v dalších letech.

Po diskusi jsme oficiálně ukončili schůzi a členové sboru i hosté byli pohoštěni zvěřinovým gulášem s houskovým knedlíkem. Pro děti byly připraveny také párky v rohlíku.

text Ladislav Segeťa, foto Jiří Segeťa

Zpráva o činnosti sboru v roce 2023 (.pdf 180 kB)

Předběžný plán akcí pořádaných sborem v roce 2024
úterý 30. dubna 2024 – Táborák s pálením čarodějnic
neděle 19. května 2024 – Pohár starosty SDH Hůrka – dětská hasičská soutěž
pátek až neděle 26.-28. července 2024 – Oslavy 115 let SDH Hůrka (pátek schůze, sobota akce s námětovým cvičením a večerním programem, neděle pouťová mše)
sobota 7. září 2024 – Horecká traktoriáda a tuplák
sobota 21. září 2024 – Pohár starosty SDH Hůrka – denní hasičská soutěž M,Ž,V
sobota 2. listopadu 2024 – Lampionový průvod Hůrkou

Myslivecký hon a Štěpánská poslední leč v Hůrce

Myslivci Mysliveckého sdružení Hůrka z.s. si Vás dovolují srdečně pozvat na Štěpánskou poslední leč, která bude po honu, v Hůrce, ve staré škole 26. prosince 2023 od 17 hodin.
Samotný hon začíná v 8 hodin na hřišti u školy.

K občerstvení bude guláš z divočáka. Na pití pivo čepované, alko i nealko nápoje. Scházet nebude ani bohatá tombola se zvěřinou v hlavní ceně. K poslechu a dobré náladě bude hrát Božena Palacká.

Na Vaši účast se těší myslivci z Hůrky.

Výroční členská schůze SDH Hůrka

Sbor dobrovolných hasičů Hůrka si Vás dovoluje pozvat na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční v pátek 15. prosince 2023 od 18 hodin v sále kulturního domu v Hůrce.
účast pokud možno ve vycházkových stejnokrojích
členové si připraví hotovost na zaplacení príspěvků

# 200,- Kč na člena (dospělý i mladistvý)
Pokud se schůze nezúčastníte, prosíme o zaslání čl. příspěvku na účet 2900987794 / 2010 (v pozvánce je QR kód), do poznámky připište jméno člena, děkujeme.

PROGRAM
1. Zahájení, minuta ticha za zesnulé členy
2. Zpráva o činnosti sboru 2023
3. Zpráva o činnosti jednotky 2023
4. Zpráva o hospodaření sboru 2023
5. Zpráva revizní komise
6. Plán akcí na rok 2024
7. Ocenění sportovního družstva mužů, žen a dětí
8. Diskuse
9. Závěr, pohoštění

Výsledky hasičských soutěží okrsku Starý Jičín za rok 2023 – mladí hasiči

Přeposíláme inforaci o konečných výsledcích ligy hasičské soutěže okrsku Starý Jičín v kategorii mladých hasičů v roce 2023.

Starší žáci

soutěž ►
družstvo▼
St. Lhota Hůrka Petřk. Bernar. Jičina Janovice Palačov Perná body poř.
Bern. n.O. A 0b – neú 16b – 6. 21b – 2. 23b – 1. 23b – 1. 23b – 1. 21b – 2. 23b – 1. 150b 1.
Bern. n.O. B 17b – 5. 23b – 1. 19b – 3. 0b – neú 10b – N 16b – 6. 23b – 1. 12b – 10. 120b 5.
Janovice 16b – 6. 21b – 2. 23b – 1. 18b – 4. 19b – 3. 19b – 3. 0b – neú 21b – 2. 137b 2.
Jičina šneč. 21b – 2. 19b – 3. 17b – 5. 17b – 5. 0b – neú 17b – 5. 19b – 3. 19b – 3. 129b 3.
Hůrka 0b – neú 13b – 9. 11b – 11. 15b – 7. 15b – 7. 14b – 8. 15b – 7. 14b – 8. 97b 10.
Jičina želv. 18b – 4. 18b – 4. 16b – 6. 21b – 2. 18b – 4. 21b – 2. 0b – neú 15b – 7. 127b 4.
Perná A 12b – 10. 17b – 5. 15b – 7. 0b – neú 21b – 2. 15b – 7. 18b – 4. 18b – 4. 116b 6.
Staroj. Lhota 19b – 3. 12b – 10. 18b – 4. 19b – 3. 0b – neú 13b – 9. 10b – N 17b – 5. 108b 7.
Palačov 14b – 8. 10b – N 13b – 9. 16b – 6. 10b – N 0b – neú 17b – 5. 13b – 9. 93b 11.
Petřkovice 23b – 1. 15b – 7. 12b – 10. 14b – 8. 16b – 6. 0b – neú 12b – 10. 10b – N 102b 9.
Perná B 13b – 9. 14b – 8. 14b – 8. 0b – neú 17b – 5. 18b – 4. 16b – 6. 16b – 6. 108b 7.

Mladší žáci

soutěž ►
družstvo▼
St. Lhota Hůrka Petřk. Bern. n.O. Jičina Janovice Palačov Perná body poř.
Bern. n.O. A 15b – 7. 18b – 4. 14b – 8. 0b – neú 12b – 10. 23b – 1. 16b – 6. 18b – 4. 116b 7.
Bern. n.O. B 16b – 6. 19b – 3. 0b – neú 14b – 8. 17b – 5. 18b – 4. 19b – 3. 16b – 6. 119b 5.
Jičina 21b – 2. 23b – 1. 23b – 1. 21b – 2. 21b – 2. 0b – neú 18b – 4. 21b – 2. 148b 1.
Star. Lhota 19b – 3. 21b – 2. 21b – 2. 23b – 1. 0b – neú 19b – 3. 21b – 2. 15b – 7. 139b 3.
Janovice A 23b – 1. 16b – 6. 18b – 4. 19b – 3. 23b – 1. 0b – neú 23b – 1. 23b – 1. 145b 2.
Janovice B 13b – 9. 17b – 5. 12b – 10. 16b – 6. 18b – 4. 14b – 8. 15b – 7. 0b – neú 105b 8.
Janovice př. 14b – 8. 0b – neú 13b – 9. 15b – 7. 15b – 7. 15b – 7. 13b – 9. 14b – 8. 99b 10.
Hůrka 0b – neú 11b – 11. 15b – 7. 12b – 10. 13b – 9. 10b – N 14b – 8. 10b – N 85b 11.
Palačov 0b – neú 14b – 8. 19b – 3. 17b – 5. 19b – 3. 21b – 2. 10b – N 17b – 5. 117b 6.
Perná A 17b – 5. 15b – 7. 17b – 5. 18b – 4. 0b – neú 17b – 5. 17b – 5. 19b – 3. 120b 4.
Perná B 18b – 4. 12b – 10. 16b – 6. 13b – 9. 16b – 6. 16b – 6. 0b – neú 13b – 9. 104b 9.

Tabulka termínů soutěží okrsku i s pozvánkami

Výsledky hasičských soutěží okrsku Starý Jičín za rok 2023 – muži/ženy

Předkládáme výsledky hasičských soutěží v okrskové lize Starý Jičín za rok 2023.
V rámci této soutěže se celkem uspořádalo 6 soutěží. Za muže soutěžilo 7 družstev a za ženy 4.

Muži

soutěž ►
družstvo▼
okrsek
13.5
Petřkovice
21.5.
Janovice
10.6.
Bern. n.O.
18.6.
Palačov
16.7.
Jičina
5.8.
Hůrka
30.9.
body poř.
Staroj. Lhota 13b – 5. 19b – 1. 14b – 4. 19b – 1. 17b – 2. 11b – 7. 19b – 1. 112b 1.
Jičina 17b – 2. 14b – 4. 10b – N 15b – 3. 15b – 3. 19b – 1. 15b – 3. 105b 2.
Janovice 15b – 3. 15b – 3. 19b – 1. 12b – 6. 12b – 6. 17b – 2. 13b – 5. 103b 3.
Palačov 19b – 1. 17b – 2. 17b – 2. 17b – 2. 13b – 5. 15b – 3.  –  98b 4.
Hůrka 14b – 4.  –  10b – N 13b – 5. 14b – 4. 14b – 4. 17b – 2. 82b 5.
Bernartice n.O. 10b – N 13b – 5.  –  14b – 4. 19b – 1. 13b – 5. 12b – 6. 81b 6.
Petřkovice 10b – N 10b – N 15b – 3. 11b – 7.  –  12b – 6. 14b – 4. 72b 7.

Ženy

soutěž ►
družstvo▼
okrsek
13.5
Petřkovice
21.5.
Janovice
10.6.
Bern. n.O.
18.6.
Palačov
16.7.
Jičina
5.8.
Hůrka
30.9.
body poř.
Jičina 16b – 1. 12b – 3. 16b – 1. 16b – 1. 14b – 2. 11b – 4. 11b – 4. 96b 1.
Bernarice n.O. 12b – 3. 16b – 1. 12b – 3. 10b – N 11b – 4. 16b – 1. 16b – 1. 93b 2.
Hůrka 11b – 4. 11b – 4. 14b – 2. 14b – 2. 16b – 1. 14b – 2. 12b – 3. 92b 3.
Staroj. Lhota 14b – 2. 14b – 2. 11b – 4. 12b – 3. 12b – 3. 12b – 3. 14b – 2. 89b 4.

Tabulka termínů soutěží okrsku i s pozvánkami

Na adrese sdh.starojickalhota.cz můžete sledovat průběžný stav Starojické ligy v kategorii muži/ženy. Archiv soutěží na této stránce začíná rokem 2017.

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky